Uchwała Nr XIII/80/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;z 2002r. Nr 23,poz. 220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173 ,poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 117, poz 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887) w związku z art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XIII/80/12 (PDF, 100,45 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIII/80/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-02-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-02-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-02-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-02-29