Uchwała Nr XIII/83/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009-2014

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 48, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2008r. Nr 164, poz. 1027; Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 237, poz. 1654 ; z 2009r. nr 38, poz. 299, Nr 92, poz 753, Nr 97 poz. 800, Nr98 , poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz.989; Nr 157, poz. 1241, Nr 161 , poz. 1278; z 2010r Nr 50, poz. 301, Nr 125, poz. 842, Nr 107, Nr 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1725; z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 122, poz. 696, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 73, poz. 390, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Mielnik uchwala co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/106/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009-2014 wprawadza się zmianę:

1) w załączniku do uchwały dodaje się program profilaktyczny pod nazwą: „Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom - specjalistyczne porady ortopedyczne, ginekologiczne oraz kardiologiczne.” Programem objęte zostaną osoby zamieszkałe w gminie Mielnik dla których świadczeniodawcą w zakresie usług zdrowotych jest Ośrodek Zdrowia w Mielniku. Wszelkie konsultacje specjalistyczne udzielane będą w uzgodnieniu z lekarzem POZ.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XIII/83/12 (PDF, 63,47 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIII/83/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009-2014

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-02-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-02-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-02-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-02-29