Uchwała Nr XIX/123/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

     Na podstawieart.10 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) i art.16 ust.1 ustawyz z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759; Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429; z 2012r. poz. 769, poz. 1101), Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na współdziałanie Gminy Mielnik z gminami Miasto Siemiatycze, Drohiczyn, Siemiatycze, Grodzisk, Perlejewo, Dziadkowice, Nurzec-Stacja, Milejczyce w zakresie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

 

Załączniki do treści

  • XIX/123/12 (PDF, 89,84 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIX/123/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-01-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-04