Uchwała Nr XIX/130/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025

     Na podstawie art.  226,  art.  227,  art.  228,  art.  230  ust. 6 i  art.  243  ustawy z dnia  27  sierpnia  2009  r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121  ust.8 i art.122  ust. 2 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; zm. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na  lata 2013 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci  moc  Uchwała  Nr  XII/70/11  Rady  Gminy  Mielnik z dnia  28  grudnia  2011  roku w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 - 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

 

Załączniki do treści

  • XIX/130/12 (PDF, 301,35 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIX/130/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-01-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-04