Uchwała Nr XIX/133/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r., Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków, określonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku dla wszystkich dostawców ścieków do sieci kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Mielnik w wysokości:

- cena za 1 m3 ścieków - 5,19 zł

2. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

§ 2. Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie siedmiu dni od dnia przyjęcia uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XIX/133/12 (PDF, 90,92 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIX/133/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-01-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-04