Uchwała Nr XV/102/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Współpracy Gminy Mielnik z organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536; zm. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1.   Przyjmuje się Strategię Współpracy Gminy Mielnik z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012 - 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XV/102/12 (PDF, 1,91 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XV/102/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Współpracy Gminy Mielnik z organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-26