Uchwała Nr XV/91/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

     Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 128; z 2012r. poz. 567) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu z przeznaczeniem na:

1. Wykonanie kompleksowej odnowy oznakowania pionowego oraz wykonania oznakowania poziomego na odcinku drogi powiatowej nr 1781B Maćkowicze - Niemirów, tj. od drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Mielnik - 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2. Budowę parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku - 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa , o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Siemiatyckim a Gminą Mielnik.

§ 4. Do zawarcia umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XV/91/12 (PDF, 64,12 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XV/91/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-25