Uchwała Nr XV/92/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398; zm. Nr 220, poz. 1721; z 20011r. Nr 144, poz. 858; z 2012r. poz. 190) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Mielnik Adama Toboty w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5600 zł,
2) dodatek funkcyjny w kwocie 1600 zł,
3) dodatek specjalny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie, co stanowi kwotę 2160 zł,
4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z nabytymi uprawnieniami.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/70/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XV/92/12 (PDF, 62,4 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XV/92/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-25