Uchwała Nr XV/97/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457;z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr 147 poz . 1033 , z 2009 r. Nr 18 poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 ) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, określonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku dla wszystkich odbiorców wody na terenie Gminy Mielnik w wysokości:

- cena 1m3 wody - 2,19 zł
- opłata abonamentowa od wodomierza, a w przypadku odbiorców ryczłtowych od podłączenia - 2,38 zł/miesiąc.

2. Ceny wymienione w ust. 1 nie zawierają podatku VAT.

§ 2.  Taryfa obowiązuje od dnia 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r.

§ 3.  Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 4.  Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie siedmiu dni od dnia przyjęcia uchwały.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XV/97/12 (PDF, 65,95 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XV/97/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-26