Uchwała Nr XV/98/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071,zm. z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1188, Nr 153, poz. 1271,Nr 169, poz. 1387;z 2003r. Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,Nr 181, poz. 1524; z 2008r. Nr 229, poz. 1539; z 2009r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700; z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, 1100) po rozpatrzeniu skargi W       I        , Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Mielnik po rozpatrzeniu skargi z dnia 27 kwietnia br., na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku Michała Pawła Bogackiego uznaje skargę za zasadną,

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska wymienionego w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawiadomienie skarżącego o jej treści powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

 


Dodatkowe informacje od redakcji: dane osoby skarżącej poddano anonimizacji (podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Załączniki do treści

  • XV/98/12 (PDF, 366,12 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XV/98/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-06-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-06-26