Uchwała Nr XVII/113/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu wprowadza się zmiany:

  1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "W skład materiałów towarzyszących projektowi budżetu wchodzą: informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie".
  2. § 4 ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "Odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XVII/113/12 (PDF, 156,49 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-10-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-10-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-10-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-10-26