Uchwała Nr XVII/115/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Mielnik w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Mielnik jako Partnera do projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, realizowanego na terenie Województwa Podlaskiego w ramachProgramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V:Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

 

Załączniki do treści

  • XVII/115/12 (PDF, 157,09 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XVII/115/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Mielnik w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V ...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-10-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-10-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-10-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-10-26