Uchwała Nr XVIII/122/12
Rady Gminy Mielnik

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012 - 2020

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 i zm. Nr 65, poz. 554 oraz zm. Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011r. Nr 81; poz. 440, Nr 106, poz. 662, Nr 149. poz. 887) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012 - 2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XVIII/122/12 (PDF, 2,06 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012 - 2020 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2012-12-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-12-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2012-12-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-12-11