Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2013 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:
XXVI/200/13
z 30 grudnia 2013r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2014 rok
XXVI/199/13
z 30 grudnia 2013r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014
XXVI/198/13
z 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok
XXVI/197/13
z 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025
XXVI/196/13
z 30 grudnia 2013r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2014
XXVI/195/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik
XXVI/194/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku
XXVI/193/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025
XXVI/192/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
XXVI/191/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XXVI/190/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
XXVI/189/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
XXVI/188/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
XXVI/187/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XXVI/186/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
XXVI/185/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
XXVI/184/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XXVI/183/13
z 28 listopada 2013r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
XXIV/182/13
z 25 września 2013r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
XXIV/181/13
z 25 września 2013r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik
XXIV/180/13
z 25 września 2013r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik
XXIV/179/13
z 25 września 2013r.
o zmianie uchwały Nr IX/23/90 Rady Gminy w Mielniku w sprawie podziału Gminy Mielnik na sołectwa.
XXIV/178/13
z 25 września 2013r.
w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik
XXIV/177/13
z 25 września 2013r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025
XXIV/176/13
z 25 września 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
XXIII/175/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie nabycia nieruchomości
XXIII/174/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie nadania nazy ulicy położonej w Niemirowie
XIII/173/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
XXIII/172/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik
XXIII/171/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik
XXIII/170/13
z 24 czerwca 2013r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania
XXIII/169/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik
XXIII/168/13
z 24 czerwca 2013r.
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik
XXIII/167/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XXIII/166/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
XXIII/165/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XXIII/164/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2012 rok
XXIII/163/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Gminy
XXIII/162/13
z 24 czerwca 2013r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik
XXII/161/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik
XXII/160/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2012 rok
XXII/159/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025
XXII/158/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
XXII/157/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XXII/156/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik
XXII/155/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Mielnik
XXII/154/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
XXII/153/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
XXII/152/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik
XXII/151/13
z 24 maja 2013r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik
XXI/150/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
XXI/149/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
XXI/148/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej
XXI/147/13
z 22 marca 2013r.
o zmianie uchwały Nr XIX/127/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca składania deklaracji
XXI/146/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Mielnik
XXI/145/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w roku budżetowym 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
XXI/144/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025
XXI/143/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
XXI/142/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Olchowicze i Stankowicze w gminie Mielnik
XXI/141/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności
XXI/140/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
XXI/139/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo- Krajobrazowym "Głogi" w związku z realizacją inwestycji celu publicznego
XXI/138/13
z 22 marca 2013r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014".
XXI/137/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie gminy Mielnik, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz sposobu jej rozliczania
XXI/136/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2013
XXI/135/13
z 22 marca 2013r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2013 rok

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2013-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-03-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-03-28