Uchwała Nr XXI/136/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2013

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002; zm. z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr96, poz. 959; z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006r. Nr 249, poz. 1830; z 2008r. Nr 199, poz. 1227; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 47, poz. 278; z 2011r. Nr 230, poz. 1373; z 2012r. poz. 908, poz. 985) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1.  Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2013 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

 

Załączniki do treści

  • XXI/136/13 (PDF, 180,2 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/136/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2013 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-03-27