Uchwała Nr XXI/138/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014".

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 240, z późn. zm.) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/34/11 rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014" wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) załącznik Nr 4 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XXI/138/13 (PDF, 277,73 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/138/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011-2014". (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-03-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-03-27