Uchwała Nr XXI/141/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności

     Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568;zm. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz.875; z 2007r. Nr 192, poz. 1394; z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 33 z dnia 05.01.2007r) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.  Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom:

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2) Parafii Prawosławnej p.w. NMP w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niemirowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 20 040,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterdzieści złotych).
5) Parafii Prawosławnej p.w. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XXI/141/13 (PDF, 94,53 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/141/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy ...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-03-27