Uchwała Nr XXI/142/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Olchowicze i Stankowicze w gminie Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, zm. z 2005r. Nr 17, poz. 141), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Olchowicze i Stankowicze w gminie Mielnik, uchwala się co następuje: 

§ 1. Postanawia się wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, o dokonanie zmiany rodzajów miejscowości w gminie Mielnik: 

1) zmiany określenia rodzaju miejscowości Olchowicze, która stanowi obecnie „część wsi Maćkowicze”, na rodzaj „osada” ;
2) zmiany określenia rodzaju miejscowości Stankowicze, która stanowi obecnie „część wsi Maćkowicze”, na rodzaj „osada”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • xxi14213 (PDF, 180,59 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/142/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Olchowicze i Stankowicze w gminie ... (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-03-27