Uchwała Nr XXI/145/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w roku budżetowym 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XXI/145/13 (PDF, 90,62 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/145/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w roku budżetowym 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-03-27