Uchwała Nr XXI/150/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1 i 2, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568: z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138poz. 974, Nr 173, poz.1218;z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) w związku z art.43 ust.1,2 i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U.z 2009r.Nr175, poz.1362 i Nr 65, poz.554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 40 poz.229, Nr 81, poz.527, Nr 125, poz.842; z 2011r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz.662, Nr 149, poz.887; z 2012r poz. 579, poz. 823, poz.1544, poz. 1548) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się „Szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/90/97 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 marca 1997 roku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XXI/150/13 (PDF, 178,22 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/150/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-03-27