Uchwała Nr XXII/156/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) po rozpatrzeniu skargi W       I        , Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Mielnik po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 marca 2013 roku na działalność Wójta Gminy Mielnik uznaje skargę: za niezasadną.

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska wymienionego w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawiadomienie skarżącego o jej treści powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 


Dodatkowe informacje od redakcji: dane osoby skarżącej poddano anonimizacji (podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Załączniki do treści

  • XXII/156/13 (PDF, 377,36 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXII/156/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-05-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-05-31

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-05-31