Uchwała Nr XXIII/165/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 271 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz.1548) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
2) Sprawozdaniem finansowym,
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) Informacją o stanie mienia komunalnego,
5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-27