Uchwała Nr XXIII/171/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 7  czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r., Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. Nr 951 i 1513) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę na dostawę wody, określonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku dla wszystkich odbiorców wody na terenie Gminy Mielnik zgodnie z załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały.

2. Taryfa obowiązuje od dnia 01.07.2013r. do 30.06.2014r.

§ 2. Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie siedmiu dni od dnia przyjęcia uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXIII/171/13 (PDF, 185,55 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIII/171/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-27