Uchwała Nr XXIII/172/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) po rozpatrzeniu skargi J      K          , Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Mielnik po rozpatrzeniu skargi z dnia 22 maja 2013 roku na działalność Wójta Gminy Mielnik uznaje skargę: za niezasadną.

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska wymienionego w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawiadomienie skarżącego o jej treści powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 


Dodatkowe informacje od redakcji: dane osobowe zawarte w uchwale i uzasadnieniu do niej poddano anonimizacji (podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Załączniki do treści

  • XXIII/172/13 (PDF, 237,44 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIII/172/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-27