Uchwała Nr XXIII/175/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz §12 Uchwały Rady Gminy Mielnik Nr IV/21/03 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003r. Nr 38, poz. 851) i Uchwały Rady Gminy Mielnik Nr IV/13/11 z dnia 21 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011r. Nr 35, poz. 488), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nurzec w Nurcu Stacji oznaczonej jako działka nr 688/1, obręb ewidencyjny Niemirów, o pow. 0,3302 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW BI3P/00028572/8, z przeznaczeniem na budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w Niemirowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-27