Uchwała Nr XXIV/181/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172; Nr 232, poz. 1378) art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Obwieszczenie o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXIV/181/13 (PDF, 2,19 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIV/181/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-09-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-01