Uchwała Nr XXIV/182/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzAdzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267)po rozpatrzeniu skargi W       I       , Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Mielnik po rozpatrzeniu skargi z dnia 24 czerwca 2013r. na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku M       P     B          uznaje skargę za niezasadną.

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska wymienionego w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawiadomienie skarżącego o jej treści powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 


Dodatkowe informacje od redakcji: dane osobowe zawarte w uchwale i uzasadnieniu do niej poddano anonimizacji (podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

Załączniki do treści

  • XXIV/182/13 (PDF, 214,02 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIV/182/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-09-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-01