Uchwała Nr XXVI/191/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

     Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust.1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu z przeznaczeniem na:

  1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo - Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km. rob. 1+406 - 3+245 - 1.200.000,00zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).
  2. Remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik - 400.000,00zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowych ze środków budżetu gminy na 2014 rok.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Siemiatyckim a Gminą Mielnik.

§ 4. Do zawarcia umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXVI/191/13 (PDF, 96,45 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVI/191/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-04