Uchwała Nr XXVII/199/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. z 2013r. poz. 645 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 856) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXVII/199/13 (PDF, 188,9 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVII/199/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-02