Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2017 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
XXVII/173/17 29.12.2017 w sprawie ustanowienia roku 2018 - Rokiem obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
XXVII/172/17 29.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik.
XXVII/171/17 29.12.2017 o zmianie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
XXVII/170/17 29.12.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mielnik
XXVII/169/17 29.12.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2032
XXVII/168/17 29.12.2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2018
XXVII/167/17 29.12.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2018
XXVII/166/17 29.12.2017 w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2018 rok
XXVII/165/17 29.12.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020
XXVII/164/17 29.12.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XXVII/163/17 29.12.2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018
XXVII/162/17 29.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok
XXVII/161/17 29.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XXVI/160/17 03.11.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik
XXVI/159/17 03.11.2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
XXVI/158/17 03.11.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XXVI/157/17 03.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mielniku
XXVI/156/17 03.11.2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
XXVI/155/17 03.11.2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielnik
XXVI/154/17 03.11.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2025
XXVI/153/17 03.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XXV/152/17 08.09.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Mielnik
XXV/151/17 08.09.2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik
XXV/150/17 08.09.2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik
XXV/149/17 08.09.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik
XXV/148/17 08.09.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030
XXV/147/17 08.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XXIV/146/17 10.07.2017 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mielniku
XXIV/145/17 10.07.2017 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2017 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik”
XXIV/144/17 10.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XXIV/143/17 10.07.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XXIII/142/17 26.05.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu
XXIII/141/17 26.05.2017 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik
XXIII/140/17 26.05.2017 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik
XXIII/139/17 26.05.2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020
XXIII/138/17 26.05.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XXIII/137/17 26.05.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2016 rok
XXIII/136/17 26.05.2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2016 rok
XXIII/135/17 26.05.2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik
XXIII/134/17 26.05.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XXIII/133/17 26.05.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XXII/132/17 24.03.2017 w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik
XXII/131/17 24.03.2017 w sprawie przyjęcia „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik”
XXII/130/17 24.03.2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielnik
XXII/129/17 24.03.2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Mielnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku gdy szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami
XXII/128/17 24.03.2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Mielnik
XXII/127/17 24.03.2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2017 r.
XXII/126/17 24.03.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030
XXII/125/17 24.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
XXII/124/17 24.03.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2017
XXII/123/17 24.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
XXI/122/17 22.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
XXI/121/17 22.02.2017 o uchyleniu uchwały w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku
XXI/120/17 22.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXI/119/17 22.02.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030
XXI/118/17 22.02.2017 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Mielnik
XXI/117/17 22.02.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2017-02-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-28