XXI/119/17

Uchwała Nr XXI/119/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 226,  art.  227,  art.  228,  art.  229 i  art.  243  ustawy z dnia  27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1984, poz. 2260), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXI/119/17 (PDF, 353,03 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/119/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-02-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-28