XXI/120/17

Uchwała Nr XXI/120/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Mielnik publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mielnik na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXI/120/17 (PDF, 435,08 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/120/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (uchwała wraz z załącznikami i uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-02-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-28