XXI/122/17

Uchwała Nr XXI/122/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi  Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

     Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1573) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2016r. poz. 1870,  poz. 1984 i 2260) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Mielnik pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na podejmowanie wspólnych inicjatyw gmin wiejskich województwa podlaskiego polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowania pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechnianiu idei samorządowej również we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok, w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy  Gminą Mielnik a Związkiem  Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXI/122/17 (PDF, 97,67 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/122/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-02-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-28