XXII/132/17

Uchwała Nr XXII/132/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) i w związku z Uchwałą Rady Gminy Mielnik Nr IX/50/15 z dnia  29 września 2015 roku zmienioną Uchwałą Nr XIII/79/16 z dnia 15 marca 2016 r. o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik pod lokalizację ropociągu przesyłowego, Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik (przyjętego Uchwałą Nr XV/74/2000 Rady Gminy Mielnik z dnia 29.08.2000 r.) w brzmieniu określonym w załącznikach 1 i 2 do niniejszej uchwały:

1) Część tekstowa – „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik” stanowiący załącznik nr 1;
2) Część graficzna - „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik – Kierunki rozwoju” – w skali 1: 25000 stanowiący załącznik nr 2.

§ 2. Wykaz sposobu rozstrzygnięcia uwag stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXII/132/17 (PDF, 6,25 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXII/132/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-03-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-03-30