XXIII/133/17

Uchwała Nr XXIII/133/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

     Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu z przeznaczeniem na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo - Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km rob. 0+000 - 1+406 - 500.000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Siemiatyckim a Gminą Mielnik.

§ 4. Do zawarcia umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXIII/133/17 (PDF, 96,79 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIII/133/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-05-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-06-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-06-01