XXIII/138/17

Uchwała Nr XXIII/138/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
2) Sprawozdaniem finansowym,
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) Informacją o stanie mienia komunalnego,
5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-05-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-06-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-06-01