XXIII/141/17

Uchwała Nr XXIII/141/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu ze Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 z r. poz.778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) i w związku z Uchwałą Nr  IX/51/15 z dnia  29 września 2015 roku zmienioną Uchwałą Nr XIII/78/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu,  Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu nie narusza ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik uchwalonego Uchwałą Nr XXII/132/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 marca 2017 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXIII/141/17 (PDF, 97,16 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIII/141/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-05-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-06-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-06-01