XXIV/143/17

Uchwała Nr XXIV/143/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

     Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale XXIII/133/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 maja 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: Postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu z przeznaczeniem na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo - Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km rob. 0+000 - 1+406 - 590.299,00zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXIV/143/17 (PDF, 96,86 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIV/143/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-07-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-07-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-07-13