XXV/149/17

Uchwała Nr XXV/149/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948; zm. z 2017 r., poz. 730 i 935), art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870; 1948; 1984; i 2260; zm. z 2017 r., poz. 191; 659; 933; 935; 1089 i 1537) oraz art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1121) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić pomocy finansowej Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" w Mielniku z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie, eksploatację i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2017 rok.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminną Spółką Wodną „Sosnowiec" a Gminą Mielnik.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Mateusz Bukrewicz

Załączniki do treści

  • XXV/149/17 (PDF, 97,87 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXV/149/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mateusz Bukrewicz

Data wytworzenia: 2017-09-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-09-14

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-09-14