XXVI/155/17

Uchwała Nr XXVI/155/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017r. poz 328; zm. poz. 1566) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku dla wszystkich odbiorców w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Mielnik zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Taryfa obowiązuje od dnia 01.12.2017r. do 30.11.2018r.

§ 2. Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 3. Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosi zatwierdzone taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie siedmiu dni od dnia przyjęcia uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXVI/155/17 (PDF, 192,82 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVI/155/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielnik (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-11-08