XXVII/165/17

Uchwała Nr XXVII/165/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 697,  poz. 1292 i poz. 2217) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXVII/165/17 (PDF, 205,61 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVII/165/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-05