XXVII/169/17

Uchwała Nr XXVII/169/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2032

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, zm. poz. 2232) oraz art.  226,  art.  227,  art.  228,  art.  229 i  art.  243  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mielnik na  lata 2018 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci  moc  Uchwała  Nr  XX/113/16  Rady  Gminy  Mielnik  z dnia 28 grudnia  2016  roku  w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 - 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXVII/169/17 (PDF, 3,51 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVII/169/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2032 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-05