XXVII/172/17

Uchwała Nr XXVII/172/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 13 ust. 2 w zw. z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147, poz. 2260; z 2017r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) oraz art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 642, poz. 908; z 2013r., poz. 829; z 2017r., poz. 60, poz. 1086) i art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 862), Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na darowanie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku oraz na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, nieruchomości położonej przy ulicy Zaszkolnej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6114/37 o pow. 0,2439ha, zabudowaną budynkiem użytkowym murowanym, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy X Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą BI3P/00003899/5, stanowiącej własność Gminy Mielnik.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 darowana będzie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej przez samorządowe instytucje kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 10 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXVII/172/17 (PDF, 101,21 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVII/172/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-05