II/6/18

Uchwała Nr II/6/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 944, 1000, 1349 i poz. 1432)oraz §43-47 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3669, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 3506 i poz. 4022) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji Finansowo-Budżetowej następujących radnych:

1. Tobota Kazimierz
2. Szarek Zdzisław
3. Selwestrowicz Jarosław
4. Remesz Wiesław
5. Zalewski Kamil Adrian

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) przedkładania wniosków dotyczących budżetu,
2) opiniowania projektu budżetu gminy
3) opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej,
4) opiniowanie zmian budżetu gminy,
5) opiniowanie zamiaru utworzenia rezerw celowych na finansowanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, ze środków zablokowanych kwot wydatków budżetowych,
6) opiniowanie informacji z realizacji budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
7) badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
8) występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi,
9) kontrola realizacji uchwał Rady będących w zakresie kompetencji komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • II/6/18 (PDF, 403,51 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-29