IV/16/18

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.668

Uchwała Nr IV/16/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 21.668.413zł, z tego:
- bieżące w wysokości 18.972.983zł
- majątkowe w wysokości 2.695.430zł

Wydatki ogółem 30.022.567zł, z tego:
- bieżące w wysokości 17.205.815zł
- majątkowe w wysokości 12.816.752zł

§ 8. Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 8.354.154zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie – 5.800.000zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2.554.154zł.

§ 9. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 9.108.154zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 754.000zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • IV/16/18 (PDF, 804,11 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2018-12-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-02