XXIX/182/18

Uchwała Nr XXIX/182/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, zm. poz. 2232, z 2018r. poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 483) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Mielnik wyemituje 6.500 (słownie: sześć tysięcy pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6.500.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji jest finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) Seria A18 o wartości 200.000 zł,
2) Seria B18 o wartości 300.000 zł,
3) Seria C18 o wartości 300.000 zł,
4) Seria D18 o wartości 300.000 zł,
5) Seria E18 o wartości 400.000 zł,
6) Seria F18 o wartości 600.000 zł,
7) Seria G18 o wartości 600.000 zł,
8) Seria H18 o wartości 600.000 zł,
9) Seria I18 o wartości 600.000 zł,
10) Seria J18 o wartości 650.000 zł,
11) Seria K18 o wartości 650.000 zł,
12) Seria L18 o wartości 650.000 zł,
13) Seria M18 o wartości 650.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki i rozchody związane z

a.przeprowadzeniem emisji,
b.wykupem obligacji,
c.wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy w latach 2018-2029.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii A18,
2) w 2022 r. zostaną wykupione obligacje serii B18,
3) w 2023 r. zostaną wykupione obligacje serii C18,
4) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii D18,
5) w 2025 r. zostaną wykupione obligacje serii E18,
6) w 2026 r. zostaną wykupione obligacje serii F18, G18,
7) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii H18, I18,
8) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii J18, K18,
9) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii L18, M18.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Mielnik obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXIX/182/18 (PDF, 181,32 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIX/182/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-03-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-04-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-04-05