XXX/197/18

Uchwała Nr XXX/197/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
2) Sprawozdaniem finansowym,
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) Informacją o stanie mienia komunalnego,
5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-06-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-06-18