XXX/198/18

Uchwała Nr XXX/198/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2017 r. poz.1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w  Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012- 2020 przyjętej uchwałą Nr XVIII/22/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXX/198/18 (PDF, 321,51 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/198/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-06-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-06-18