XXX/201/18

Uchwała Nr XXX/201/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, zm. poz. 1000) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121, zm. poz. 650 i 1000) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik:

1) działki nr 6257/1 i 6257/2 położone w Mielniku o łącznej powierzchni 0,2174 ha, zabudowanych bydynkiem Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej;

2) działka nr 444/1 położona w Wilanowie o pow. 0,2700 ha, zabudowana budynkiem Wiejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji;

3) działka nr 5196/50 położona w Mielniku o pow. 2,2000 ha, zabudowana domkami letniskowo- rekreacyjnymi, pawilonem sanitarnym i wiatą rekreacyjną;

4) działki nr 5991/2 i 5981/5 położone w Mielniku o łącznej powierzchni 1,8333 ha, stanowiące boisko sportowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXX/201/18 (PDF, 96,65 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/201/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-06-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-06-18