XXXI/203/2018

Uchwała Nr XXXI/203/2018
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom ochrony przeciwpożarowej działającym na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 994 i 1000), art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 2077, zm. z 2018r. poz. 62 i poz. 100) oraz art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 620) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową jednostek.

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Mielniku w wysokości 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych).
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczonie Królewskiej w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Sutnie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).
  4. Ochotnicza Straż Pożarna w Niemirowie w wysokości 300,00 zł (trzysta załotych).
  5. Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
  6. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilanowie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2018r.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy jednostkami OSP a Gminą Mielnik.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXI/203/2018 (PDF, 98,95 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom ochrony przeciwpożarowej działającym na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-06-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-07-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-07-02